Papagayo Rhum Ambré (Frankrike)

Bardinet Negrita Dark